Tag Archives: passing parameters

Czytanie nagłówków żądania jako obiekt w ASP.NET Core

Odczytywanie nagłówków jest standardową operacją w ASP.NET Core i jest używane od wieków. Napisałem nawet post podsumowujący wszystkie metody przekazywania parametrów: ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji. W ASP.NET Core wprowadzono przydatne atrybuty do obsługi parametrów w metodach kontrolera, takich jak [FromQuery] lub [FromHeader]. Ale czy istnieje sposób na użycie tych atrybutów i odczytanie nagłówków jako własny obiekt? Zobaczmy.

Tak wygląda standardowa metoda kontrolera.

  // POST: weatherForecast/
  [HttpPost]
  public IActionResult Post([FromBody] WeatherForecast forecast, [FromHeader] string parentRequestId)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for data: {forecast.Date} with parentRequestId: {parentRequestId}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }
      
    return new AcceptedResult();
  }

W tym przykładzie [FromBody] oznacza, że forecast zostanie odwzorowana na obiekt z treści żądania, a [FromHeader] oznacza, że parentRequestId zostanie pobrany z nagłówka. To działa świetnie, ale jak zmapować więcej nagłówków, najlepiej jako osobny obiekt?

Spójrzmy na ten kod:

  // POST: weatherForecast/multipleHeaders
  [HttpPost("multipleHeaders")]
  public IActionResult Post([FromHeader] ForecastHeaders forecastHeaders)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for city: {forecastHeaders.City}," +
                $"temperature: {forecastHeaders.TemperatureC} and" +
                $"description: {forecastHeaders.Description}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }

    return new AcceptedResult();
  }

AForecastHeaders wygląda tak:

  public class ForecastHeaders
  {
    [FromHeader]
    public string City { get; set; }

    [FromHeader]
    public int TemperatureC { get; set; }

    [FromHeader]
    public string Description { get; set; }

    [FromQuery]
public string Sorting { get; set; } }

Czy zauważyłeś, że użyłem [FromHeader] zarówno w deklaracji parametrów metody kontrolera, jak i w mojej własnej klasie?

Teraz prześlijmy żądanie z Postmana.

Wynik? Czy Ciebie zdziwił tak samo jak mnie? 😀

Zadziałało!

Wszystkie nagłówki zostały poprawnie zmapowane jako obiekt. Zwróć uwagę, że sortowanie również zostało zmapowane, nawet jeśli pochodzi z parametru zapytania, a nie z nagłówka. Udowadnia to to, że możesz połączyć te dwa podejścia, jeśli w ogóle ma to sens.

Cały zamieszczony tutaj kod jest dostępny na moim GitHub – sprawdź.

Nie wiem tylko czy to błąd czy ficzer… ale mi się podoba! ❤️

Read request headers as an object in ASP.Net Core

Reading headers is a standard operation in ASP.NET Core and has been around for ages. I even wrote a post summarizing all methods of passing parameters: ASP.NET Core in .NET 5 – pass parameters to actions. ASP.NET Core introduced handy attributes to handle parameters in controller methods, like [FromQuery] or [FromHeader]. But is there a way to use those attributes and read headers as a custom object? Let’s see.

This is how a standard controller method looks like.

  // POST: weatherForecast/
  [HttpPost]
  public IActionResult Post([FromBody] WeatherForecast forecast, [FromHeader] string parentRequestId)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for data: {forecast.Date} with parentRequestId: {parentRequestId}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }
      
    return new AcceptedResult();
  }

In this example [FromBody] means that forecast will be mapped into an object from the request body, and [FromHeader] means that parentRequestId will be taken from the header. That works great, but how to map more headers, preferrable as a separate object?

Let’s take a look at this code:

  // POST: weatherForecast/multipleHeaders
  [HttpPost("multipleHeaders")]
  public IActionResult Post([FromHeader] ForecastHeaders forecastHeaders)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for city: {forecastHeaders.City}," +
                $"temperature: {forecastHeaders.TemperatureC} and" +
                $"description: {forecastHeaders.Description}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }

    return new AcceptedResult();
  }

And ForecastHeaders looks like this:

  public class ForecastHeaders
  {
    [FromHeader]
    public string City { get; set; }

    [FromHeader]
    public int TemperatureC { get; set; }

    [FromHeader]
    public string Description { get; set; }

    [FromQuery]
public string Sorting { get; set; } }

Have you noticed, that I used [FromHeader] in both controller method parameter declaration and inside my custom class?

Now let’s make a request with Postman.

And result? Are you surprised as I was? 😀

It worked!

All headers were mapped correctly, as a custom object. Notice that Sorting was also mapped, even if it comes from the query parameter, not the header. It proves you can combine those two if that makes sense.

All of it is available in my GitHub – check it out.

I’m not sure if it’s a bug or a feature… but I like it! ❤️