Monthly Archives: January 2021

Dodawanie dużej ilości elementów przy pomocy Entity Framework Core 5

MS SQL Server umożliwia szybkie wstawianie dużych ilości danych. Nazywa się ono kopią zbiorczą (ang. bulk copy) i jest wykonywane przez klasę SqlBulkCopy. Porównałem już, jak szybko działa ta klasa w porównaniu z EF Core 5 w tym poście: https://www.michalbialecki.com/2020/05/06/entity-framework-core-5-vs-sqlbulkcopy/, ale tym razem chcę sprawdzić coś innego – bibliotekę linq2db.

Czym jest Linq2db

Sprawdźmy, jak Linq2db jest opisane na swojej stronie internetowej:

LINQ to DB to najszybsza biblioteka dostępu do bazy danych LINQ oferująca prostą, lekką, szybką i bezpieczną dla typów warstwę między obiektami POCO a bazą danych.

LINQ to DB is the fastest LINQ database access library offering a simple, light, fast, and type-safe layer between your POCO objects and your database (wersja oryginalna)

Brzmi imponująco i niedawno odkryłem, że istnieje pakiet rozszerzeń EF Core linq2db.EntityFrameworkCore, który jest zintegrowany z EF Core i wzbogaca DbContext o kilka fajnych funkcji.

Najważniejsze możliwości linq2db to: 

 • Bulk copy (bulk insert)
 • szybkie wczesne ładowanie (nieporównywalnie szybsze niż wbudowane polecenieInclude)
 • wsparcie dla polecenia MERGE 
 • wsparcie dla tabel tymczasowych
 • rozszerzenia do wyszukiwania w tekście (Full-Text search)
 • oraz jeszcze kilka

Napiszmy kod

W projekcie PrimeHotel zaimplementowałem już metodę z SqlBulkCopy do wstawiania profili do bazy danych. Najpierw generuję profile za pomocą biblioteki Bogus, a następnie wstawiam je. W tym przykładzie użyję 3 metod z ProfileController:

 • GenerateAndInsert – zaiplementowana przy pomocy EF Core
 • GenerateAndInsertWithSqlCopy – zaimplementowana z użyciem klasy SqlBulkCopy
 • GenerateAndInsertWithLinq2db – zaimplementowana z użyciem Linq2db

Pokażę szybko, jak wyglądają wspomniane metody. Pierwszą z nich jest GenerateAndInsert, zaimplementowana przy pomocy czystego Entity Framework Core 5.

[HttpPost("GenerateAndInsert")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsert([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  primeDbContext.Profiles.AddRange(profiles);
  var insertedCount = await primeDbContext.SaveChangesAsync();

  return Ok(new {
      inserted = insertedCount,
      generationTime = gererationTime,
      insertTime = s.Elapsed.ToString()
    });
}

Używam klasy Stopwatch, aby zmierzyć, ile czasu zajmuje wygenerowanie profili metodą GenerateProfiles i ile czasu zajmuje ich wstawienie.

GenerateAndInsertWithSqlCopy jest zaimplementowana przy pomocy klasy SqlBulkCopy:

[HttpPost("GenerateAndInsertWithSqlCopy")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsertWithSqlCopy([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  var dt = new DataTable();
  dt.Columns.Add("Id");
  dt.Columns.Add("Ref");
  dt.Columns.Add("Forename");
  dt.Columns.Add("Surname");
  dt.Columns.Add("Email");
  dt.Columns.Add("TelNo");
  dt.Columns.Add("DateOfBirth");

  foreach (var profile in profiles)
  {
    dt.Rows.Add(string.Empty, profile.Ref, profile.Forename, profile.Surname, profile.Email, profile.TelNo, profile.DateOfBirth);
  }

  using var sqlBulk = new SqlBulkCopy(connectionString);
  sqlBulk.DestinationTableName = "Profiles";
  await sqlBulk.WriteToServerAsync(dt);

  return Ok(new
  {
    inserted = dt.Rows.Count,
    generationTime = gererationTime,
    insertTime = s.Elapsed.ToString()
  });
}

Zauważ, że ta implementacja jest znacznie dłuższa i musiałem utworzyć obiekt DataTable, aby przekazać moje dane w postaci tabeli.

I wreszcie implementacja GenerateAndInsertWithLinq2db, która wykorzystuje bibliotekę linq2db.

[HttpPost("GenerateAndInsertWithLinq2db")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsertWithLinq2db([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  using (var db = primeDbContext.CreateLinqToDbConnection())
  {
    await db.BulkCopyAsync(new BulkCopyOptions { TableName = "Profiles" }, profiles);
  }

  return Ok(new
  {
    inserted = profiles.Count(),
    generationTime = gererationTime,
    insertTime = s.Elapsed.ToString()
  });
}

Ta metoda jest prawie tak krótka jak implementacja z użyciem EF Core, ale tworzy obiekt DataConnection z metodą CreateLinqToDbConnection.

Wyniki

Porównałem te 3 metody z wstawianiem 1k, 10k, 50k, 100k i 500k rekordów. Jak myśliś, jak szybko udało się to osiągnąć? Sprawdźmy, poniższe dane są wyrażone w sekundach.

  EF Core Bulk insert linq2db bulk insert
1000 0.22 0.035 0.048
10000 1.96 0.2 0.318
50000 9.63 0.985 1.54
100000 19.35 1.79 3.18
500000 104 9.47 16.56

Oto tabela z wynikami, w sekundach. Sam EF Core nie jest wcale imponujący, ale w połączeniu z biblioteką Linq2db jest prawie tak szybki, jak klasa SqlBulkCopy.

A oto wykres, im niższa wartość, tym lepiej.

Zabawne – podczas testów zauważyłem, że generowanie danych testowych jest faktycznie wolniejsze niż wstawianie do bazy danych, wow 😀

Podsumowanie

Linq2db to imponująca biblioteka, która oferuje już całkiem sporo. Z tego co można zobaczyć na GitHub wygląda na to, że jest to dobrze ugruntowany projekt z wieloma współtwórcami. Wiedząc to, jestem zdziwiony, że wcześniej na niego nie trafiłem.

Wstawianie zbiorcze z linq2db jest prawie tak szybkie, jak użycie klasy SqlBulkCopy, ale jest znacznie czystsze i krótsze. Jest też mniej podatne na błędy i na pewno użyłbym go w swoich projektach.

Cały zamieszczony tutaj kod jest dostępny na moim GitHub.

Mam nadzieję, że ci się przyda, pozdro! 😄

Bulk copy with Entity Framework Core 5

MS SQL Server provides functionality to quickly insert large amounts of data. It is called Bulk Copy and is performed by SqlBulkCopy class. I already compared how fast is it compared to EF Core 5 in this post: https://www.michalbialecki.com/2020/05/03/entity-framework-core-5-vs-sqlbulkcopy-2/, but this time I want to check something different – linq2db library.

What is Linq2db

Let’s check how Linq2db is described on its website:

LINQ to DB is the fastest LINQ database access library offering a simple, light, fast, and type-safe layer between your POCO objects and your database.

Sounds impressive and recently I discovered that there is an EF Core extensions package linq2db.EntityFrameworkCore, which is integrated with EF Core and enriches a DbContext with some cool features.

The most interesting are: 

 • Bulk copy (bulk insert)
 • Fast Eager Loading (incomparable faster on massive Include query)
 • MERGE statement support
 • Temporary Tables support
 • Full-Text Search extensions
 • and a few more

Let’s write some code

In the PrimeHotel project, I already implemented SqlBulkCopy method to insert profiles to db. First I generate profiles with Bogus library and then insert them. In this example, I’m going to use 3 methods from ProfileController:

 • GenerateAndInsert – implemented with pure EF Core
 • GenerateAndInsertWithSqlCopy – implemented with SqlBulkCopy class
 • GenerateAndInsertWithLinq2db – implemented with Linq2db

Let me show you quickly how those 3 methods look like. The first one is GenerateAndInsert, implemented with pure Entity Framework Core 5.

[HttpPost("GenerateAndInsert")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsert([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  primeDbContext.Profiles.AddRange(profiles);
  var insertedCount = await primeDbContext.SaveChangesAsync();

  return Ok(new {
      inserted = insertedCount,
      generationTime = gererationTime,
      insertTime = s.Elapsed.ToString()
    });
}

I use a Stopwatch class to measure how long does it take to generate profiles with the GenerateProfiles method and how long does it take to insert them. 

GenerateAndInsertWithSqlCopy is implemented with SqlBulkCopy class:

[HttpPost("GenerateAndInsertWithSqlCopy")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsertWithSqlCopy([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  var dt = new DataTable();
  dt.Columns.Add("Id");
  dt.Columns.Add("Ref");
  dt.Columns.Add("Forename");
  dt.Columns.Add("Surname");
  dt.Columns.Add("Email");
  dt.Columns.Add("TelNo");
  dt.Columns.Add("DateOfBirth");

  foreach (var profile in profiles)
  {
    dt.Rows.Add(string.Empty, profile.Ref, profile.Forename, profile.Surname, profile.Email, profile.TelNo, profile.DateOfBirth);
  }

  using var sqlBulk = new SqlBulkCopy(connectionString);
  sqlBulk.DestinationTableName = "Profiles";
  await sqlBulk.WriteToServerAsync(dt);

  return Ok(new
  {
    inserted = dt.Rows.Count,
    generationTime = gererationTime,
    insertTime = s.Elapsed.ToString()
  });
}

Notice that this implementation is much longer and I needed to create DataTable object, to pass my data as a table.

And finally, GenerateAndInsertWithLinq2db implementation, which uses linq2db library.

[HttpPost("GenerateAndInsertWithLinq2db")]
public async Task<IActionResult> GenerateAndInsertWithLinq2db([FromBody] int count = 1000)
{
  Stopwatch s = new Stopwatch();
  s.Start();

  var profiles = GenerateProfiles(count);
  var gererationTime = s.Elapsed.ToString();
  s.Restart();

  using (var db = primeDbContext.CreateLinqToDbConnection())
  {
    await db.BulkCopyAsync(new BulkCopyOptions { TableName = "Profiles" }, profiles);
  }

  return Ok(new
  {
    inserted = profiles.Count(),
    generationTime = gererationTime,
    insertTime = s.Elapsed.ToString()
  });
}

This method is almost as short as EF Core one, but it creates a DataConnection with CreateLinqToDbConnection method.

The results

I compared those 3 methods with inserting 1k, 10k, 50k, 100k and 500k records. How fast would it be? Let’s check.

  EF Core Bulk insert linq2db bulk insert
1000 0.22 0.035 0.048
10000 1.96 0.2 0.318
50000 9.63 0.985 1.54
100000 19.35 1.79 3.18
500000 104 9.47 16.56

Here is a table with results in seconds. EF Core itself isn’t impressive at all, but combined with Linq2db library is almost as fast as a bulk copy.

And here is the chart, the lower value, the better.

Funny thing – while testing I noticed, that generating test data is actually slower than inserting to DB, wow 😀

The summary

Linq2db is an impressive library and already offers a lot. From GitHub, it seems that it is a well-established project with a bunch of contributors. Knowing that I’m surprised that I haven’t come across it earlier. 

A bulk insert with linq2db is almost as fast as using SqlBulkCopy class but is much cleaner and shorter. It is also less error-prone and I would definitely use it in my projects.

All code posted here is available on my GitHub.

Hope it will be useful for you as well, cheers 😄

Entity Framework Core – czy jest szybki?

Entity Framework Core to świetny ORM, który niedawno osiągnął wersję 5. Czy jest szybki? Czy jest szybszy niż swój poprzednik, Entity Framework 6, który nadal oferuje nieco więcej funkcji? Sprawdźmy to.

Jedno z ciekawszych porównań zostało wykonane przez Chada Goldena, który porównał wydajność dodawania, aktualizowania i usuwania 1000 obiektów. Dokładne dane i kod są dostępne na jego blogu: https://chadgolden.com/blog/comparing-performance-of-ef6-to-ef-core-3

Wnioski są oczywiste: w prawie każdym teście przeprowadzanym przez Chada, Entity Framework Core 3 jest szybszy niż Entity Framework 6 – dokładnie 2,25 do 4,15 razy szybszy! Dlatego jeśli wydajność jest ważna dla aplikacji i działa na dużych ilościach danych, EF Core powinien być naturalnym wyborem.

Czy jest szybszy niż Dapper?

Dapper jest bardzo popularnym maperem relacyjno-obiektowym i podobnie jak EF Core ułatwia pracę z bazą danych. Nazywany jest królem Micro ORM, ponieważ jest bardzo szybki i wykonuje część pracy za nas. Jeśli porównamy EF Core i Dapper, od razu zauważymy, że możliwości EF Core są znacznie większe. Technologia firmy Microsoft umożliwia śledzenie obiektów, migrację schematu bazy danych i interakcję z bazą danych bez pisania zapytań SQL. Z drugiej strony Dapper odwzorowuje obiekty zwracane przez bazę danych, ale wszystkie polecenia SQL muszą być napisane samodzielnie. Zapewnia to z pewnością większą swobodę w obsłudze bazy danych, ale istnieje większe ryzyko popełnienia błędu podczas pisania zapytania SQL. Podobnie jak w przypadku aktualizowania schematu bazy danych, EF Core może samodzielnie tworzyć zmiany i generować migrację, a w Dapper trzeba ręcznie edytować kod SQL.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Dapper ma swoich zwolenników, głównie ze względu na swoje osiągi. Na blogu exceptionnotfound.net możemy znaleźć porównanie między Entity Framework Core 3 i Dapper w wersji 2.

Jak widać, porównujemy tutaj 3 odczyty bazy danych, gdzie Entity Framework Core ze śledzeniem obiektów to jeden przypadek, brak śledzenia to drugi, a Dapper to trzeci. Śledzenie zmian w encjach w EF Core można wyłączyć za pomocą opcji AsNoTracking(), co znacznie przyspiesza operacje odczytu. Więcej informacji na temat tego testu można znaleźć tutaj: https://exceptionnotfound.net/dapper-vs-entity-framework-core-query-performance-benchmarking-2019/

 

Podsumowanie

Podsumowując – Dapper znacznie szybciej odczytuje dane z bazy danych i na pewno będzie stosunkowo szybki podczas zapisu. Wymaga jednak pisania zapytań SQL, które mogą narazić programistę na błędy. Osobiście użyłem Dappera w kilku projektach i zasadniczo tylko w jednym miało to sens, ponieważ wymagał szybkich operacji na bazie danych. Dla prostej logiki zapisywania i pobierania danych z bazy danych użyłbym Entity Framework Core ze względu na jego prostotę i wygodę we wprowadzaniu zmian.

Entity Framework Core – is it fast?

Entity Framework Core is a great ORM, that recently reached version 5. Is it fast? Is it faster than it’s predecessor, Entity Framework 6, which still offers slightly more functionality? Let’s check that out.

This comparison was made by Chad Golden, comparing the performance of adding, updating, and deleting 1000 entities. The exact data and code are available on his blog: https://chadgolden.com/blog/comparing-performance-of-ef6-to-ef-core-3

The conclusions are obvious: in almost every test conducted by Chad, Entity Framework Core 3 is faster than Entity Framework 6 – exactly 2.25 to 4.15 times faster! So if performance is important to your application and it operates on large amounts of data, EF Core should be a natural choice.

Is it faster than Dapper?

Dapper is a very popular object-relational mapper and, like EF Core, it facilitates working with the database. It’s called the king of Micro ORM because it’s very fast and does some of the work for us. If we compare EF Core and Dapper, we immediately notice that the capabilities of EF Core are much greater. Microsoft technology allows you to track objects, migrate the database schema, and interact with the database without writing SQL queries. Dapper, on the other hand, maps the objects returned by the database, but all SQL commands have to be written yourself. This certainly allows more freedom in operating the database, but there is a greater risk of making a mistake when writing a SQL query. Similarly to updating the database schema, EF Core can create changes and generate a migration by itself, and in Dapper, you have to manually edit the SQL code.

There is no doubt, however, that Dapper has its supporters, mainly due to its performance. On the blog exceptionnotfound.net we can find a comparison between Entity Framework Core 3 and Dapper version 2.

As you can see, we compare 3 database reads here, where Entity Framework Core with object tracking in one case, non-tracking in the other, and Dapper’s third. Tracking changes to entities in EF Core can be turned off with the AsNoTracking() option, which makes reading operations significantly faster. More information on this test can be found here: https://exceptionnotfound.net/dapper-vs-entity-framework-core-query-performance-benchmarking-2019/

Summary

All in all – Dapper is much faster to read from the database and will certainly be comparatively fast when writing. However, it requires writing SQL queries, which can expose the developer to errors. I have personally used Dapper on several projects, and basically, only one has been dictated by performance. For the simple logic of saving and retrieving data from the database, I would use Entity Framework Core because of its simplicity and convenience in introducing changes.

 

Przydatne polecenia SQL podczas pisania migracji w EF Core 5

Entity Framework Core 5 to świetny ORM i uwielbiam jego wydajność oraz zwięzłość. Po włączeniu mechanizmu migracji można wygenerować następną migrację na podstawie zmian poczynionych w modelu. To bardzo użyteczne, ale jeśli chodzi o inne obiekty bazy danych, musisz poradzić sobie samemu. To znaczy – nadal możesz korzystać z migracji, ale musisz sam wymyślić instrukcję SQL. Rzućmy okiem na kilka fajnych instrukcji, których możesz użyć z bazą danych SQL Server.

CREATE OR ALTER

Jest to bardzo potężne polecenie, które dosłownie sprawdza, czy obiekt bazy danych istnieje i zmienia go lub tworzy nowy na podstawie tego faktu.

Więc zamiast pisać takie polecenie:

IF OBJECT_ID('UpdateProfilesCountry', 'P') IS NOT NULL
DROP PROC UpdateProfilesCountry
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

Mogę użyć CREATE OR ALTER, w ten sposób:

CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

Dodatkowo, CREATE OR ALTER nie resetuje uprawnień, więc nie musisz ich ponownie dodawać, co byłoby konieczne w przypadku pierwszego skryptu.

CREATE OR ALTER może być używany z następującymi obiektami:

 • STORED PROCEDURES (w tym skompilowane natywnie)
 • FUNCTIONS (Transact-SQL, w tym skompilowane natywnie)
 • TRIGGERS
 • VIEWS

Inne obiekty bazy danych, takie jak tabele lub indeksy, nie mogą być obsługiwane za pomocą tej instrukcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym poście Microsoft-u.

Uwaga: CREATE OR ALTER jest dostępne w SQL Server od wersji 2016 SP1.

DROP IF EXISTS

DROP IF EXISTS to przydatna instrukcja, której można użyć w przypadku wielu obiektów bazy danych. Sprawdzi, czy obiekt istnieje, a jeśli tak, usunie go – wszystko w jednej instrukcji.

Zamiast pisać następujące polecenie:

IF OBJECT_ID('dbo.Products', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.Products; 

Mogę napisać takie, jednolinijkowe

DROP TABLE IF EXISTS dbo.Products

Czyste i proste. DROP IF EXISTS będzie działać dla wielu obiektów bazy danych, takich jak:

 • AGGREGATE
 • ASSEMBLY
 • VIEW
 • DATABASE
 • DEFAULT
 • FUNCTION
 • INDEX
 • PROCEDURE
 • ROLE
 • RULE
 • SCHEMA
 • SECURITY POLICY
 • SEQUENCE
 • SYNONYM
 • TABLE
 • TRIGGER
 • TYPE
 • USER
 • VIEW

Możesz przeczytać o tym więcej w tym poście Microsoft-u. Zwróć uwagę także, że DROP IF EXISTS jest dostępna w SQL Server od wersji 2016.

Mam nadzieję, że ci się spodoba, może masz jakieś instrukcje SQL, które uznasz za przydatne w pracy? Daj mi znać lub zostaw komentarz. Pozdro! 😉 

Useful SQL statements when writing EF Core 5 migrations

Entity Framework Core 5 is a great ORM and I love how efficient and concise it is. With the migrations mechanism enabled, you can generate the next migration based on changes applied to your model. This is so cool, but when it comes to other database objects, you are on your own. I mean – you can still use migrations, but you have to figure out a SQL statement yourself. Let’s take a look at some cool statements you can use with the SQL Server database.

CREATE OR ALTER

This is a very powerful command that literally just check if a database object exists, and it alters it or creates a new one based on that fact.

So instead of writing a statement like this:

IF OBJECT_ID('UpdateProfilesCountry', 'P') IS NOT NULL
DROP PROC UpdateProfilesCountry
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

I can use CREATE OR ALTER, like this:

CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

Additionally, CREATE OR ALTER does not reset permissions, so you don’t need to re-apply them, which would be necessary with the first script.

CREATE OR ALTER can be used with the following objects:

 • STORED PROCEDURES (including natively compiled)
 • FUNCTIONS (Transact-SQL, including natively compiled)
 • TRIGGERS
 • VIEWS

Other database objects like tables or indexes cannot be handled with that statement. You can find more information about it in this Microsoft post.

Note: CREATE OR ALTER is available from SQL Server 2016 SP1.

DROP IF EXISTS

DROP IF EXISTS is a useful statement that can be used for many database objects. It will check if the object exists and if it does, it will drop it – all in one statement.

Instead of writing a statement like this:

IF OBJECT_ID('dbo.Products', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.Products; 

Now we can write a simple one-liner:

DROP TABLE IF EXISTS dbo.Products

Clean and simple. DROP IF EXISTS will work for many database objects, like:

 • AGGREGATE
 • ASSEMBLY
 • VIEW
 • DATABASE
 • DEFAULT
 • FUNCTION
 • INDEX
 • PROCEDURE
 • ROLE
 • RULE
 • SCHEMA
 • SECURITY POLICY
 • SEQUENCE
 • SYNONYM
 • TABLE
 • TRIGGER
 • TYPE
 • USER
 • VIEW

You can read more about it in this Microsoft post. Also Note: DROP IF EXISTS is available from SQL Server 2016.

Hope you like it, maybe you have some SQL statements you find useful at your work? Give me a shout or leave a comment. Cheers! 😉