ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji

Przekazywanie parametrów do akcji jest istotną częścią budowania RESTful Web API. ASP.NET Core, który został wydany jako część .NET 5 oferuje wiele sposobów przekazywania parametrów do metod reprezentujących punkty końcowe. Zobaczmy, jakie one są.

Przekazywanie parametrów jako część URL

Podczas przekazywania parametru w adresie URL musisz zdefiniować routing, który zawierałby parametr. Spójrzmy na przykład:

  [Route("{daysForward}")]
  [HttpGet]
  public IActionResult Get(int daysForward)
  {
    var rng = new Random();
    return new JsonResult(new WeatherForecast
    {
      Date = DateTime.Now.AddDays(daysForward),
      TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
      Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]
    });
  }

Ta metoda zwraca prognozę pogody dla jednego dnia w przyszłości. Parametr daysForward określa, ile dni z wyprzedzeniem należy zwrócić prognozę pogody. Zauważ, że daysForward jest częścią routingu, więc prawidłowy adres URL do tego punktu końcowego będzie wyglądał następująco:

GET: weatherForecast/3

Możemy również użyć atrybutu [FromRoute] przed deklaracją metody, ale domyślnie będzie również działał w ten sam sposób.

  public IActionResult Get([FromRoute] int daysForward)

Przekazywanie parametrów w parametrach żądania

Jest to bardzo powszechna metoda przekazywania dodatkowych parametrów, ponieważ nie wymaga od nas zmiany routingu, więc jest również kompatybilna wstecz. Kompatybilność jest ważna, w przypadku zmiany istniejącego rozwiązania.

Spójrzmy na inną metodę, która zwróciłaby kolekcję prognoz pogody z opcją sortowania.

[HttpGet]
  public IEnumerable<WeatherForecast> Get([FromQuery]bool sortByTemperature = false)
  {
    var rng = new Random();
    var forecasts = Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
    {
      Date = DateTime.Now.AddDays(index),
      TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
      Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]
    });

    if (sortByTemperature)
    {
      forecasts = forecasts.OrderByDescending(f => f.TemperatureC);
    }

    return forecasts;
  }

W tym przykładzie przekazujemy parametr sortByTemperature, który jest opcjonalny. Zauważ, że używamy atrybutu [FromQuery], aby wskazać, że jest to zmienna pobrana z parametru zapytania. Adres URL tego punktu końcowego wygląda następująco:

GET: weatherForecast?sortByTemperature=true

Możesz także przekazać więcej parametrów rozdzielając je znakiem &:

GET: weatherForecast?key1=value1&key2=value2&key3=value3

Zwróć uwagę na to, że adres URL musi być odpowiednio zakodowany, aby działał poprawnie. Jeśli chcesz przekazać taki parametr:

https://www.michalbialecki.com/?name=Michał Białecki

To powinien być zakodowany jako:

https://www.michalbialecki.com/?name=Micha%C5%82%20Bia%C5%82ecki

Przekazywanie obiektu w parametrach żądania

Gdy podajesz wiele parametrów zapytania, warto traktować je jako obiekt. Spójrz na poniższy kod:

  // GET: weatherForecast/GetFiltered?SortByTemperature=true&City=Poznan
  [HttpGet("GetFiltered")]
  public IEnumerable<WeatherForecast> GetFiltered([FromQuery]WeatherForecastFilters filters)
  {
    var rng = new Random();
    var forecasts = Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
    {
      Date = DateTime.Now.AddDays(index),
      TemperatureC = rng.Next(-20, 55),
      Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)],
      City = filters.City
    });
 
    if (filters.SortByTemperature)
    {
      forecasts = forecasts.OrderByDescending(f => f.TemperatureC);
    }
 
    return forecasts;
  }

Jak widać, przekazuję klasę WeatherForecastFilters jako parametr zapytania. Zauważ, że używam atrybutu [FromQuery] przed nazwą klasy.

Klasa WeatherForecastFilters wygląda następująco:

  public class WeatherForecastFilters
  {
    public bool SortByTemperature { get; set; }
 
    public string City { get; set; }
  }

Jest to standardowa klasa, bez żadnych dodatkowych atrybutów. Zróbmy teraz zapytanie na poniższy adres URL:

GET: /WeatherForecast/GetFiltered?SortByTemperature=true&City=Poznan

Odpowiedź będzie następująca:

Tak więc parametry mogą być przekazywane według ich nazw, nawet jeśli należą do klasy. Co więcej, są one dostępne tylko po ich nazwach, bez żadnego prefiksu klasy, a to oznacza, że wszystkie właściwości muszą mieć unikalne nazwy.

Oto zrzut ekranu z Visual Studio.

Obsługa parametrów zapytania jako właściwości klasy będzie działać, ale tylko wewnątrz tej klasy. Nie będzie działać z zagnieżdżonymi obiektami – ich właściwości nie będą mapowane. Jest to więc raczje zebranie parametrów w jeden obiekt, a nie przekazywanie skomplikowanego zagnieżdżonego obiektu. 

Przekazywanie parametrów w nagłówkach

Przekazywanie parametrów w nagłówkach żądania jest mniej popularne, ale również szeroko stosowane. Nie wyświetla się w adresie URL, więc jest mniej zauważalne przez użytkownika. Typowym scenariuszem przekazywania parametrów w nagłówku byłoby podanie parametrów autoryzacji lub identyfikatora żądania nadrzędnego, aby umożliwić jego śledzenie. Rzućmy okiem na ten przykład:

  [HttpPost]
  public IActionResult Post([FromHeader] string parentRequestId)
  {
    Console.WriteLine($"Got a header with parentRequestId: {parentRequestId}!");
    return new AcceptedResult();
  }

Aby wysłać żądanie POST, musimy skorzystać z jakiegoś narzędzia. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie Postman-a:

W zakładce Headers można wprowadzić nagłówki żądania, w tym prypadku parentRequestId.

Przekazywanie parametrów w treści żądania

Najczęstszym sposobem przekazywania danych jest umieszczenie ich w treści żądania. Możemy dodać nagłówek Content-Type z wartością application/json i poinformować odbiorcę, jak interpretować tą treść. Rzućmy okiem na poniższy przykład:

  [HttpPost]
  public IActionResult Post([FromBody] WeatherForecast forecast)
  {
    Console.WriteLine($"Got a forecast for data: {forecast.Date}!");
    return new AcceptedResult();
  }

Używamy atrybutu [FromBody], aby wskazać, że prognoza zostanie pobrana z treści żądania. W ASP.NET Core w .NET 5 nie musimy deserializować treści żądania, aby przekształcić z typu JSON w obiekt WeatherForecast, będzie to zrobione za nas automatycznie. Aby wysłać żądanie POST, użyjmy ponownie Postman-a:

Pamiętaj, że rozmiar treści żądania jest ograniczony przez serwer. Może mieć dowolną maksymalną wartość od 1 MB do 2 GB. W ASP.NET Core 5 domyślny maksymalny rozmiar ciała żądania wynosi około 28 MB, ale można to zmienić. A co jeśli chciałbym wysłać większe pliki, ponad 2 GB? Aby to osiągnąć powinieneś rozważyć wysyłanie treści w postaci strumienia lub wysyłanie jej w częściach.

Przekazywanie parametrów w formularzu

Wysyłanie treści w formularzu nie jest zbyt często stosowane, ale jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chcesz np. przesłać plik. Rzućmy okiem na przykład:

  [HttpPost]
  public IActionResult SaveFile([FromForm] string fileName, [FromForm] IFormFile file)
  {
    Console.WriteLine($"Got a file with name: {fileName} and size: {file.Length}");
    return new AcceptedResult();
  }

Ta metoda tak naprawdę nie wysyła pliku, ale pomyślnie otrzymuje plik z żądania. Interfejs IFormFile służy specjalnie do obsługi pliku.

Wysyłając żądanie, musimy ustawić Content-Type na application/x-www-form-urlencoded i w zakładce Body, musimy wybrać plik:

Zobaczmy, co otrzymamy po zdebugowaniu tego kodu:

Plik został poprawnie odczytany. Ciekawostką jest to, że dzięki IFormFile otrzymujemy nie tylko dane binarne, ale także typ i nazwę pliku. Możesz więc zapytać, dlaczego wysyłam nazwę pliku osobno? Wynika to z tego, że możesz chcieć inaczej nazwać plik na serwerze, niż ten, który wysyłasz.

Mam nadzieję, że podobał Ci się ten post, możesz rzucić okiem na kod opublikowany tutaj na moim Github:

https://github.com/mikuam/PrimeHotel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *