Tag Archives: stored procedure

Pobranie danych za pomocę procedury składowanej w Entity Framework Core 5

Procedury składowane są integralną częścią każdej bazy danych MS SQL. Są idealne do opakowania skomplikowanego kodu SQL w obiekt bazy danych, którego możemy ponownie użyć. Jak wykonać procedurę składowaną, która zwraca dane w Entity Framework Core 5? W moim ostatnim poście: Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core pokazałem, jak uruchomić procedurę składowaną. Jednak pobranie danych to już zupełnie inna historia. Spójrzmy.

Dodanie procedury składowanej

Przede wszystkim musimy dodać procedurę składowaną. Najlepszym sposobem na to jest dodanie migracji bazy danych z odpowiednim kodem SQL. Zacznijmy od dodania migracji za pomocą polecenia narzędzia globalnego EF Core:

dotnet ef migrations add spGetGuestsForDate 

To wygeneruje migrację, w której możemy umieścić nasz SQL. Zobaczmy, jak to może wyglądać:

public partial class spGetGuestsForDate : Migration
{
  protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    var sql = @"
      IF OBJECT_ID('GetGuestsForDate', 'P') IS NOT NULL
      DROP PROC GetGuestsForDate
      GO

      CREATE PROCEDURE [dbo].[GetGuestsForDate]
        @StartDate varchar(20)
      AS
      BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        SELECT p.Forename, p.Surname, p.TelNo, r.[From], r.[To], ro.Number As RoomNumber
        FROM Profiles p
        JOIN Reservations r ON p.ReservationId = p.ReservationId
        JOIN Rooms ro ON r.RoomId = ro.Id
        WHERE CAST([From] AS date) = CONVERT(date, @StartDate, 105)
      END";

    migrationBuilder.Sql(sql);
  }

  protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    migrationBuilder.Sql(@"DROP PROC GetGuestsForDate");
  }
}

Jest to prosty kod SQL, który najpierw sprawdza, czy procedura istnieje, a jeśli tak, usuwa ją. Następnie tworzy nową procedurę o nazwie GetGuestsForDate, która pobierze wszystkich przybywających gości danego dnia.

Kiedy migracja zostanie wykonana na bazie danych, ta procedura składowana będzie już istniała, co możemy zobaczyć tutaj:

Pobranie danych za pomocą procedury skłdowanej

Kiedy przyjrzysz się bliżej SQL, zauważysz, że spodziewamy się otrzymać listę gości z polami: Forename, Surname, TelNo, From, To and RoomNumber. Aby użyć procedury składowanej do zapytania bazy danych i zmapowania wyników na encje, musimy dodać odpowiednią encję. W moim przypadku dodam GuestArrival, który wygląda tak:

[Keyless]
public class GuestArrival
{
  public string Forename { get; set; }

  public string Surname { get; set; }

  public string TelNo { get; set; }

  public DateTime From { get; set; }

  public DateTime To { get; set; }

  public int RoomNumber { get; set; }
}

Ta klasa zawiera wszystkie kolumny, które chcę zmapować, a także ma atrybut [Keyless]. Encje bez klucza mają większość możliwości mapowania tak jak zwykłe encje, ale nie są śledzone pod kątem zmian w DbContext. Oznacza to również, że nie będziemy w stanie wykonać wstawiania, aktualizowania ani usuwania takiego obiektu.

Musimy również dodać DbSet do naszego kontekstu PrimeDbContext.

public class PrimeDbContext : DbContext
{
  public PrimeDbContext(DbContextOptions<PrimeDbContext> options)
    : base(options)
  {
  }

  // from stored procedures
  public virtual DbSet<GuestArrival> GuestArrivals { get; set; }
}

Teraz możemy iść dalej i użyć go. Oto, jak możemy wykonać tą procedurę składowaną:

var guests = primeDbContext.GuestArrivals.FromSqlInterpolated($"GetGuestsForDate '{date}'").ToList();

A jeśli umieszczę go w moim projekcie API, zmapuje wyniki na encje, to zobaczę taki wynik:

Wspomnę tutaj, ze używam parametru date w formacie dd-mm-rrrr, który przekazuję jako ciąg znaków do mojej procedury składowanej. Następnie w środku używam CONVERT(data, @StartDate, 105), gdzie 105 to format daty, który zamierzam konwertować. Więcej obsługiwanych formatów znajdziesz w tym artykule. Inną możliwością jest użycie parametru SqlParameter z typem danych Date, jednak formatowanie i przekazywanie daty może być kłopotliwe, więc wybrałem taki sposób.

Podsumowanie

Entity Framework Core może łatwo obsługiwać dane pobrane przez procedury składowane. Nie ma dedykowanej metody uruchamiania procedury, ale można ją uruchomić jako standardowy surowy kod SQL na kolekcji DbSet. Jeśli jednak interesuje Cię tylko wykonanie procedury składowanej, nie potrzebujesz do tego dedykowanego DbSet. Możesz sprawdzić szczegóły w moim poprzednim poście: Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core.

Co więcej, możesz obsługiwać dodawanie lub aktualizowanie procedur składowanych za pomocą migracji EF Core, co oznacza, że wszystkie wymagane prace można wykonać za pomocą EF Core.

Cały opublikowany tutaj kod można znaleźć na moim GitHubie, możesz z nim eksperymentować do woli.

Pozdrawiam!

Select data with a stored procedure with Entity Framework Core 5

Stored procedures are an integral part of any MS SQL database. They are perfect to wrap complicated SQL into a database object, that we can reuse. How to execute a stored procedure that returns data in Entity Framework Core 5? In my last post: Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5 I showed how to run a stored procedure, but selecting the data it’s a different kind of story. Let’s have a look.

Adding a stored procedure

First of all, we need to add a stored procedure. The best way to do so is to add a database migration with an appropriate SQL. Let’s start by adding a migration with EF Core global tool command:

dotnet ef migrations add spGetGuestsForDate 

This will generate a migration, that we can put our SQL into. Let’s see how it may look:

public partial class spGetGuestsForDate : Migration
{
  protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    var sql = @"
      IF OBJECT_ID('GetGuestsForDate', 'P') IS NOT NULL
      DROP PROC GetGuestsForDate
      GO

      CREATE PROCEDURE [dbo].[GetGuestsForDate]
        @StartDate varchar(20)
      AS
      BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        SELECT p.Forename, p.Surname, p.TelNo, r.[From], r.[To], ro.Number As RoomNumber
        FROM Profiles p
        JOIN Reservations r ON p.ReservationId = p.ReservationId
        JOIN Rooms ro ON r.RoomId = ro.Id
        WHERE CAST([From] AS date) = CONVERT(date, @StartDate, 105)
      END";

    migrationBuilder.Sql(sql);
  }

  protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    migrationBuilder.Sql(@"DROP PROC GetGuestsForDate");
  }
}

This is a simple SQL code, that first checks if a procedure exists and if so, it deletes it. Then it creates a new procedure with the name GetGuestsForDate, which will get all arriving guests for a given date.

When the migration will be executed on the database, this stored procedure will be present, which we can see here:

Selecting data with a stored procedure

When you look closely at the SQL, you will notice that we expect to receive a list of guests with fields: Forename, Surname, TelNo, From, To and RoomNumber. In order to use the stored procedure to query the database and map results into entities, we need to add an appropriate entity. In my case I’ll add GuestArrival, that looks like this:

[Keyless]
public class GuestArrival
{
  public string Forename { get; set; }

  public string Surname { get; set; }

  public string TelNo { get; set; }

  public DateTime From { get; set; }

  public DateTime To { get; set; }

  public int RoomNumber { get; set; }
}

This class contains all columns that I’d like to map and also it has [Keyless] attribute. Keyless entities have most of the mapping capabilities as normal entities, but they are not tracked for changes in the DbContext. It also means that we won’t be able to perform insert, update, or delete on such entity.

We also need to add a DbSet to our PrimeDbContext.

public class PrimeDbContext : DbContext
{
  public PrimeDbContext(DbContextOptions<PrimeDbContext> options)
    : base(options)
  {
  }

  // from stored procedures
  public virtual DbSet<GuestArrival> GuestArrivals { get; set; }
}

Now we can go ahead and use it. Here is how we can accomplish that:

var guests = primeDbContext.GuestArrivals.FromSqlInterpolated($"GetGuestsForDate '{date}'").ToList();

And if I place it in my API project, it will map results to entities:

In here I’m using date parameter in dd-mm-yyyy format, which I pass as a string into my stored procedure. Then inside I use CONVERT(date, @StartDate, 105), where 105 is a date format I’m going to parse. You can find more supported formats in this article. It probably would be better to use SqlParameter class with Date datatype, but I couldn’t get it to work. 

Summary

Entity Framework Core can handle data selected by stored procedures easily. There is no dedicated method to run the procedure, but it can be run as a standard raw SQL on a DbSet. However, if you’re interested only in executing the stored procedure, you don’t need a DbSet for it. You can check out the details in my previous post: Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5.

What’s more, you can handle adding or updating stored procedures with EF Core migrations, which means that all work required can be done with EF Core.

All code mentioned here can be found on my GitHub, feel free to experiment with it.

Cheers!

 

Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core

Procedury składowane są integralną częścią każdej bazy danych MS SQL. Są idealne do opakowania skomplikowanego kodu SQL w obiekt bazy danych, którego możemy ponownie użyć. Jak wykonać procedurę składowaną w Entity Framework Core 5? Przekonajmy się.

Dodanie procedury składowanej

Przede wszystkim musimy dodać procedurę składowaną. Najlepszym sposobem na to jest dodanie migracji bazy danych z odpowiednim kodem SQL. Zacznijmy od dodania migracji za pomocą polecenia globalnego narzędzia EF Core:

dotnet ef migrations add spUpdateProfilesCountry

To polecenie wygeneruje migrację, w której możemy umieścić nasz SQL. Zobaczmy, jak to może wyglądać:

public partial class spUpdateProfilesCountry : Migration
{
  protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    var sql = @"
      IF OBJECT_ID('UpdateProfilesCountry', 'P') IS NOT NULL
      DROP PROC UpdateProfilesCountry
      GO

      CREATE PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
        @StardId int
      AS
      BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
      END";

    migrationBuilder.Sql(sql);
  }

  protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    migrationBuilder.Sql(@"DROP PROC UpdateProfilesCountry");
  }
}

Jest to prosty kod SQL, który najpierw sprawdza, czy procedura istnieje, a jeśli tak, usuwa ją. Następnie tworzy nową procedurę z nazwą UpdateProfilesCountry, która zaktualizuje kolumnę Country dla każdego profilu, którego numer telefonu zaczyna się od 48.

Kiedy migracja zostanie wykonana na bazie danych, stworzy procedurę składowaną UpdateProfilesCountry.

Wykonanie procedury składowanej

Nie ma dedykowanej metody wykonywania procedury składowanej, więc w przypadku, gdy procedura składowana nie zwraca danych, możemy po prostu wywołać ją jako zwykły kod SQL. Można to osiągnąć w następujący sposób:

await primeDbContext.Database.ExecuteSqlInterpolatedAsync(
  "UpdateProfilesCountry @p0",
  parameters: new[] { minimalProfileId.ToString() });

Kiedy odpytam bazę danych o wszystkie numery zaczynające się od 48, to zobaczę, że kraj został zaktualizowany na Poland. Oznacza to, że nasza procedura została poprawnie wykonana.

BTW. Nie przejmuj się że widzisz prawdziwe dane osobowe. Są to dane fałszywe, wygenerowane przy pomocy biblioteki Bogus 🙂

Podsumowanie

Entity Framework Core całkiem dobrze radzi sobie z procedurami składowanymi. Nie ma dedykowanej metody uruchamiania procedury, ale można ją uruchomić jako standardowy kod SQL. Jeśli jednak chcesz pobrać dane z bazy danych przy pomocy procedury składowanej, to jest to już inne podejście. Opisałem je dokładnie tutaj: Pobranie danych za pomocę procedury składowanej w Entity Framework Core 5.

Co więcej, możesz obsługiwać dodawanie lub aktualizowanie procedur składowanych za pomocą migracji EF Core, co oznacza, że wszystkie wymagane prace można wykonać za pomocą EF Core.

Cały wymieniony tutaj kod można znaleźć na moim GitHubie, możesz z nim eksperymentować do woli.

Pozdrowienia!

Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5

Stored procedures are an integral part of any MS SQL database. They are perfect to wrap complicated SQL into a database object, that we can reuse. How to execute a stored procedure in Entity Framework Core 5? Let’s have a look.

Adding a stored procedure

First of all we need to add a stored procedure. The best way to do so is to add a database migration with an appropriate SQL. Let’s start by adding a migration with EF Core global tool command:

dotnet ef migrations add spUpdateProfilesCountry

This will generate a migration, that we can put our SQL into. Let’s see how it may look:

public partial class spUpdateProfilesCountry : Migration
{
  protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    var sql = @"
      IF OBJECT_ID('UpdateProfilesCountry', 'P') IS NOT NULL
      DROP PROC UpdateProfilesCountry
      GO

      CREATE PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
        @StardId int
      AS
      BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
      END";

    migrationBuilder.Sql(sql);
  }

  protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
  {
    migrationBuilder.Sql(@"DROP PROC UpdateProfilesCountry");
  }
}

This is a simple SQL code, that first checks if procedure exists and if so, it deletes it. Then it creates a new procedure with UpdateProfilesCountry name, which will update Country column for every Profile that phone number starts from 48.

When this migration will be run on the database, it will create UpdateProfilesCountry stored procedure as in my case.

Running the stored procedure

There is no dedicated method to run a stored procedure, so in the case where a stored procedure doesn’t return data, we can just invoke it as a raw SQL. This can be achieved like this:

await primeDbContext.Database.ExecuteSqlInterpolatedAsync(
  "UpdateProfilesCountry @p0",
  parameters: new[] { minimalProfileId.ToString() });

When I query the database for all numbers starting with 48, I will see that the country has been updated to Poland. This means that our procedure was executed successfully.

BTW. Don’t worry, those are fake data, generated with Bogus 🙂

Summary

Entity Framework Core can handle stored procedures quite well. There is no dedicated method to run the procedure, but it can be run as a standard raw SQL. However, when you’d like to query the database with a stored procedure, you must use a different approach. I have described that in a separate post: Select data with a stored procedure with Entity Framework Core 5.

What’s more, you can handle adding or updating stored procedures with EF Core migrations, which means that all work required can be done with EF Core.

All code mentioned here can be found on my GitHub, feel free to experiment with it.

Cheers!